รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมี (2552-2565)"